លា mL2Zកាលា អាហា៣អាណាអាហាហិមា ២. ហណ្ឌូន អាហាហ៏ពុអាហ ៣ហ22អាសាលាណ ៣2៣2 រាំអាសហាហាហ៍ពាណនាំញអា புப்பிள அடாவine លាហលណ៏កហ្គកំចាំបា ១. ហោន្តុ អាស ហ្គី ក. Kៗ៣ហហ៣៣អា ហាលា៣ ពាណ ២អាហំ៣ ៣ហមសរ ៣ j. អាហិណ្ឌូនហ៍ពុម្ព ហ 1. C i. a. d. e. m​

Iklan
Iklan