قوعرتي يغ بارو دبلي ايت بارو دبلي آيت يغ بارو دبلي تادي تله دتقکف کران ممبواغ يغ تله دتقكق كران ايت اي تيدق اكن قرنه ملاکوکن اكتيويتي هارين يغ قدت يع سس​