1. Kudu getol neuteuk kuku ngarah pinter lamun dangdan
kudu getol maca buku
ngarah pinter siga Dadan
Éta sisindiran wangun …
a. rarakitan sipatna papatah
b. paparikan sipatna papatah
c. rarakitan sipatna sésébréd
d. paparikan sipatna sésébréd

2. Tibatan mamawa pedang
mening gé mawa ragaji
tibatan ulin bagadang
mending gé diajar ngaji
Mana nu bener?
a. jajaran ka 1 jeung ka 3 eusi
b. jajaran ka 3 jeung ka 4 eusi
c. jajaran ka 3 jeung ka 4 cangkang
d. jajaran ka 3 jeung 4 cangkang

3. Ulah osok nyiar lilin
salila alus oncorna
ulah osok liar ulin

a. lalila pisan aya corona
b. salila osok aya corona
c. salila aya corona
d. lila pisan aya corona

4. Ulah rék ngala guramé
bisi kaala arwana
ulah rék ngumpul nu ramé
bisi tepa ku corona
Dina sisindiran unggal padalisan diwangun ku … engang.
a. dua
b. genep
c. opat
d. dalapan

5. Ka pasar meuli calana
Jalanna ka Sidangkasih
sangkan teu beunang corona
kudu rajin beberesih
Ditilik tina wangunna éta sisindiran mangrupa …
a. paparikan
b. rarakitan
c. sésébréd
d. piwuruk

6. Sisidiran nu ngan diwangun ku dua padalisan, padalisan kahiji mangrupa cangkang disebutna tatarucingan, sedengkeun dina padalisan kadua mangrupa eusi anu sorana kudu padeket, ogé aya kecap anu ditarucingkeun.
a. rarakitan
b. wawangsalan
c. paparikan
d. kakawihan

7. Nutupan baham jeung irung
Saré dugker kérék nyégrék
Wangsalna …
a. Burger
b. Béker
c. Masker
d. Sapeker

8. Ieu ungkara bédana antara paparikan jeung rarakitan …
a. rarakitan kecapna kudu murwakanti, rarakitan mah henteu perlu murwakanti.
b. Paparikan sapadana aya opat jajar, rarakitan sapadana aya dua jajar.
c. boh paparikan, boh rarakitan unggal padalisan diwangun ku 8 engang.
d. Dina rarakitan aya kecap anu dibalikan deui sagemlengna

9. Paanggang-anggang nya cicing

Wangsalna: jaga jarak
Ungkara nu luyu pikeun eusi éta wawangsalan nya éta ...
a. Nu sarurak ramé pisan
b. Ngégél daging geus teu terak pisan
c. aya merak alus kacida
d. Lamun serak kudu diubaran

10. Bédana wawangsalan jeung sisindiran lianna diantaran …
a. palebah padana
b. palebah jumlah padalisanna
c. palebah eusina
d. palebah jumlah engangnaHuhuhuhu bantu yaaa

Iklan
Iklan