Iklan
Iklan

 1. Wawancara yaiku kagiyatan kanggo nglumpukake informasi kanthi menehi pitakonan marang narasumber.
 2. Pewawancara yaiku wong kang nglakoni takon jawab karo narasumber karo tujuwan kanggo ngolehake informasi kang dibutuhake.
 3. Teks wawancara yaitu teks sing nggambarake pacelathon utawa dhialog antarane pewawancara karo narasumber.
 4. Identifikasi yaiku kagiyatan kang bertujuan memeriksa utawa menganalisa kanthi luwih mendalam ngenani apa-apa bab utawa benda.
 5. Deskripsi bagyan, yaiku perangan andharan sawise identifikasi kang isi ngenani andharan siji lesan kang asale saka sudut pandhang panganggit kanthi jelas lan rinci.

Bahasa Indonesia nya

 1. Wawancara ialah kegiatan untuk nglumpukake informasi secara memberi pertanyaan kepada narasumber.
 2. Pewawancara ialah orang yang melakukan tanya jawab dengan narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
 3. Teks wawancara yaitu teks yang menggambarkan percakapan atau dialog antaranya pewawancara dengan narasumber.
 4. Identifikasi ialah kegiatan yang bertujuan memeriksa atau menganalisa secara lebih mendalam mengenai apa-apa hal atau benda.
 5. Deskripsi bagyan, ialah bagian penjelasan setelah identifikasi yang isi mengenai penjelasan satu objek yang asalnya dari sudut pandang pengarang secara jelas dan detail.

 • pujirejeki2009
  makasih
 • agungkrishna79
  nggih sama sama

Iklan
Iklan